หน้าแรก

ข่าว/กิจกรรม สพป.ชพ.2

ข่าว/กิจกรรมสถานศึกษา

สพป.ชพ.2 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้บริหารและข้าราชการครูเพื่อขอรับการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

สพป.ชพ.2 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้บริหารและข้าราชการครูเพื่อขอรับการสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ปี 2563

ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ปี 2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดงานวันครู อำเภอทุ่งตะโก ประจำปี 2563

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563

**ด่วน**  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563

ข้อมูลอัตรากำลังของสถานศึกษา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันครูอำเภอพะโต๊ะ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ดนตรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์ดนตรี

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน และอาคารประกอบของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดอาคารเรียนและอาคารประกอบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ผู้สนใจที่จะซื้ออาคารเรียนและอาคารประกอบ สามารถยื่นเอกสารได้ภายในวันที่ 12 กันยายน 2562-18 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30น. และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 19 กันยายน 2562 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 7 มกราคม 2562)

กาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

กาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ 20 มีนาคม 2562)

ดาวน์โหลด

ดินแดนแห่งคุณภาพการศึกษา มุ่งสร้างคนดี

มีความรู้ สู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ