กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

นายนิติภัทร อำพันมาก
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวมณฑิรา มณเฑียรทอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นางรัชฎาพร พรมเรือง
ลูกจ้างชั่วคราว
นางยุภา แสงสุวรรณ
พนักงานพิมพ์ดีด
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ