กลุ่มนโยบายและแผน

นายโสพัฒน์ กลับชนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน


นางจันทรา หาแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางศิมารัฐ มีฉิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางประไพพรรณ ขวัญเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางจิตรา พรหมเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสิริยุพา ภูริรักษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายภาคภูมิ มณีบางกา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสุนันท์ กิ่งน้ำฉ่า
อัตราจ้าง ICT
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ