กลุ่มอำนวยการ

นางวรรณวิมล กัลวิชา
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางสาวโสพิน ชายสมุทร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางสาวกมลกาญจน์ จิญกาญจน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายวัชโรทัย พรหมสุวรรณ
พนักงานธุรการ
นายอนุกูล รอดทองดี
ช่างไม้ 4
นายสิงหราช สอนทวี
ช่างไม้ 4
นายธงชัย รุ่งบุญคง
ช่างปูน 4
นายสาธิต แก้วประไพ
พนักงานขับรถ
นางสาววันวิสา นุ้ยสุข
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาววนิดา กุลีช่วย
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวพิมพ์ษยา ดวงพยัคฆ์
ลูกจ้างชั่วคราว
นายมะนัตย์ จินาคม
ยาม
นายวิจารย์ บุญซ้อน
ยา
นางนิรวรรณ์ แดงละอุ่น
แม่บ้าน
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ