การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA)

Q 1         โครงสร้างหน่วยงาน

Q 2         ข้อมูลผู้บริหาร

Q 3         อำนาจหน้าที่

Q 4         แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Q 5         ข้อมูลการติดต่อ

Q 6         กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Q 7         ข่าวประชาสัมพันธ์

Q 8         ช่องทางถามตอบบนเว็บไซต์ (Q & A)

Q 9         Social Network

Q 10       แผนปฏิบัติราชการประจำปี

Q 11       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

Q 12       รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Q 13       คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Q 14       คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Q 15       ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

Q 16       รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Q 17       E-Service

Q 18       แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Q 19       รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส

Q 20       รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Q 21       แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

Q 22       ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Q 23       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุรายเดือน

Q 24       รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Q 25       นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Q 26       การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Q 27       หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Q 28       รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Q 29       แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Q 30       ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Q 31       ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

Q 32       ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Q 33       การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Q 34       เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Q 35       การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Q 36       การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Q 37       การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Q 38       การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Q 39       แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

Q 40       รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต รายไตรมาส

Q 41       รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Q 42       มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

Q 43       มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

Q 44       มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

Q 45       มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Q 46       มาตรการป้องกันการรับสินบน

Q 47       มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

Q 48       มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ