การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในภารกิจงาน ของ สพป.ชพ.2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

1.นโยบายการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดทั่วประเทศ ระหว่าง สพฐ. กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2.การพัฒนาการดำเนินงานการรับนักเรียน

3.การประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานในส่วนของงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ