เอกสารกลุ่มนโยบายและแผน

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563-2566

แผนปฏิบัติการ สพป.ชุมพร เขต 2 ปีงบประมาณ 2563

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชุมพร เขต 2

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

แผนปฏิบัติการ สพป.ชุมพร เขต 2 ปีงบประมาณ 2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.ชุมพร เขต 2

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อมูลครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส 4

คู่มือและแบบฟอร์มคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง ปี 2564

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ