เอกสารกลุ่มอำนวยการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 สพป.ชุมพร เขต 2

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน สพป.ชพ.2

คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ สพป.ชพ.2

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562-สพป.ชุมพร-2

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 3

คู่มือการใช้งาน โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด

คู่มือ แนวปฏิบัติในการจัดเก็บและทำลายหนังสือราชการ ของ สพฐ.

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ