[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
::สพป.ชุมพร เขต 2 ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
link banner
e-Learning
e-Learning

ข่าว/เอกสาร/กลุ่มงาน
ข่าวสารด้านการเงิน
e-Learning

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 197 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
blog สมาชิก
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
admin
[ มือเก๋า ]
44
spiceku64
[ มือเก่า ]
22
paak
[ มือใหม่ ]
14
Jadmin
[ มือใหม่ ]
10
GNaiL
[ มือใหม่ ]
4
jaruwan
[ มือใหม่ ]
3
promote
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
แบบ พฐ.promote
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563paak
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 4paak
ข้อมูลสิ่งก่อสร้างระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561paak
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาสที่ 3paak
สารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ระยะ 10 มิ.ย.61)paak
ภาพพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญานตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2561jaruwan
คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยspiceku64
คู่มือการปฏิบัติงานส่วนบุคคลกลุ่มอำนวยการspiceku64
แผนภูมิการปฏิบัติงาน การทำหนังสือรับรองspiceku64
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓

เจ้าของผลงาน : นางพิไลพร แก้วสวี
อังคาร ที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เข้าชม : 544    จำนวนการดาวน์โหลด : 89 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ก่อนและหลังใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน
ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จำนวน 37 คน
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธ์ิ) อำเภอสวี จังหวัดชุมพร สา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2    ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 1) หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 จา นวน 8 เรื่อง ได้แก่ เล่มที่ 1 เรื่อง รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เล่มที่ 2 เรื่อง ซื่อสัตย์สุจริต เล่มที่ 3 เรื่อง มีวินัย
เล่มที่ 4 เรื่อง ใฝ่เรียนรู้ เล่มที่ 5 เรื่อง อยู่อย่างพอเพียง  เล่มที่ 6 เรื่อง มุ่งมั่นในการทา งาน เล่มที่ 7 เรื่อง รักความเป็นไทย และเล่มที่ 8
เรื่อง มีจิตสาธารณะ  2) คู่มือการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จา นวน 16 แผนการสอน 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ก่อนเรียนและหลังเรียนแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก ฉบับละ 20 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จานวน 1 ฉบับ มี 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (? ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้วยการทดสอบ t–test แบบ Dependent Sample  ผลการวิจัยพบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.25/83.33 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อย่างมีนัย
สาคัญที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57 มีความพึงพอใจในระดับมาก


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      ชุดแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 20 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 14/ม.ค./2562
      รายงานผลการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓ 6/ก.พ./2561
      การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง โดยใช้แบบฝึกทักษะ แก้ไขเพิ่มเติม 4/เม.ย./2560
      เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 19/ต.ค./2559