ชื่อ - นามสกุล :นางสาวโสพิน ชายสมุทร
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :